Info over AanZet haar projecten?

Klik hier

Info over AanZet haar projecten?

Klik hier

Wie zijn wij

Binnen Stichting AanZet werkt een groot aantal enthousiaste vrijwillige medewerkers aan herstel en persoonlijke ontwikkeling. Allen met hun eigen ervaringskennis. De projectleiders (beroepskrachten) zijn ondersteunend aan deze vrijwillige medewerkers en aan de schoolstagiaires. Het team van beroepskrachten binnen Stichting AanZet bestaat uit:

 

       
Titia                      Wietze                  Marike                  Jan Douwe

      
Nicoline               Johannes               Marije                  Joeri

Het bestuur van Stichting AanZet
Het bestuur van Stichting AanZet is eindverantwoordelijk voor het besturen van de stichting. Dat wil zeggen, dat het bestuur beleidsbepalend en -bewakend is, zowel met betrekking tot de interne als externe gang van zaken. Als leidraad stelt het bestuur vierjaarlijks een beleidsplan vast. Jaarlijks staan het jaarplan, de begroting, het jaarverslag en de jaarrekening op de agenda.

Het bestuur wordt geadviseerd door de directeur, die verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken binnen Stichting AanZet. Alle bestuursleden hebben de status van vrijwilliger en worden, anders dan de vergoeding voor onkosten, dan ook niet betaald voor hun werkzaamheden.

Het bestuur van Stichting AanZet bestaat uit:
- Sita Reinsma (voorzitter)
- Cees Oprins (vice-voorzitter)
- Chris Marsman (penningmeester)
- Jos Pieters (lid)
- Trees Flapper (lid)

Wil je contact met het bestuur? Mail dan naar: bestuur@st-aanzet.nl mail