Info over AanZet haar projecten?

Klik hier

Info over AanZet haar projecten?

Klik hier

Privacy Statement

Stichting AanZet gevestigd aan de Tesselschadestraat 8a te Leeuwarden, is verantwoordelijk voor de verwerking van
persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.​

Contactgegevens:

Stichting AanZet
Tesselschadestraat 8a
8913 HB LEEUWARDEN
www.st-aanzet.nl
Tel. 058-2849020

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting AanZet verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten
en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de
persoonsgegevens die wij onder andere van u kunnen vragen:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Bankrekeningnummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens
verwerken

  • Het afhandelen van uw betaling/ declaratie
  • Verzenden van onze nieuwsbrief
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Om goederen en diensten te leveren

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting AanZet bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is en niet langer dan de wettelijke richtlijnen voorschrijven.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting AanZet verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of met uw toestemming, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stichting AanZet blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting AanZet gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken voor commerciële
doeleinden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting AanZet en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar nwoudsma@st-aanzet.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Stichting AanZet wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting AanZet neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik,  verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via de mail
nwoudsma@st-aanzet.nl of telefoon 058-2849020.

Beveiligingsincident/ datalek

Stichting AanZet doet haar uiterste best datalekken te voorkomen. Indien persoonsgegevens verloren zijn gegaan wordt er binnen de wettelijk gestelde eisen binnen 72 uur een melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Mochten hier ongunstige gevolgen voor u ontstaan dan wordt u hierover geïnformeerd.